Julkaisusarja

Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarjan tavoitteena on julkaista ammatillisen korkeakoulutuksen ja TKI-toiminnan kannalta merkittäviä tutkimuksia, raportteja, opinnäytetöitä ja oppimateriaalia sekä tehdä tunnetuksi alueellista osaamista.

LAMK on sitoutunut open access -periaatteisiin. Julkaisusarjan osat ovat vapaasti luettavissa verkkokirjasto Theseuksessa.  Lisätietoja julkaisusarjasta ja siinä julkaisemisesta löytyy Julkaisijan oppaasta.

Uusimmat julkaisut

Part 56: Lahti Circular Economy Annual Review 2019

The theme of this publication is circular economy solutions, which is one of the four focus areas at Lahti University of Applied Sciences (LAMK). This publication contains eight articles written by experts and students from Lahti University of Applied Sciences, Aalto University, Regional Council of Päijät-Häme and Lahti Aqua Oy. The aim of this review is to present the latest interesting research and development projects in the field of circular economy. Edited by Anni Orola.

Osa 54: PALMA. Käyttäjälähtöisten matkailupalvelujen kehittämisen opas

Käyttäjälähtöisten matkailupalvelujen kehittämisen opas on katsaus palvelumuotoilulla uutta liiketoimintaa maaseudulle –projektin aikana syntyneeseen PALMA-malliin.  PALMA-mallin materiaaleja ja työkaluja tehtäessä on haastateltu ja havainnoitu matkailuyrityksiä ja heidän asiakkaitaan, vierailtu useissa referenssikohteissa sekä koottu ajankohtaista tietoa matkailualalta, palvelumuotoilusta ja digitaalisesta markkinoinnista. Mallia on kehitetty ja testattu yhdessä Hämeen matkailualan yrittäjien kanssa. Tämä opas esittelee lyhyesti käyttäjälähtöisen palvelujen kehittämisen periaatteita. Julkaisun ovat kirjoittaneet Kati Kumpulainen ja Katariina Pakarinen.

Osa 53: Smart Business Annual Review

Älykäs liiketoiminta on yksi neljästä Lahden ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis ja innovaatiotoiminnan strategisista vahvuusalueista. Sen tavoitteena on edistää tuottavuutta ja kilpailukykyä kehittämällä yritysten ja muiden organisaatioiden toimintamalleja. Tämän julkaisun tavoitteena on viestiä painoalan tutkimus- ja kehittämisteemojen (digitaalinen liiketoiminta, matkailu ja tapahtumatuotanto, toimitusketjujen johtaminen ja vastuullinen liiketoiminta) käynnissä olevien ja hiljattain päättyneiden tutkimus- ja kehittämishankkeiden tuloksista ja toimenpiteistä. Julkaisun ovat toimittaneet Niina Sallinen ja Ulla Kotonen.

Osa 52:  Vaikuttavaa oppimista ja kehittämistä simulaatiolla : Simulaatio-oppimistilanteen järjestäminen simulaatiokeskus SimuLtissa

Simulaatio-oppiminen on vaikuttava ja toiminnallinen oppimisen ja kehittämisen muoto – mutta millaisia asioita on tärkeä huomioida simulaatio-oppimistilanteen suunnittelu-, toteutus- ja arviointivaiheessa? Tämä julkaisu on tarkoitettu yhteiseksi viitekehykseksi ja tueksi simulaatio-oppimisen toteuttamiseen erityisesti ammattikorkeakouluympäristössä. Esimerkit tulevat Lahdesta, mutta ovat sovellettavissa muuallekin. Julkaisun ovat kirjoittaneet Sari Niemi, Eveliina Kivinen, Matleena Takaluoma, Markus Kräkin ja Eveliina Pukarinen.

Osa 51: Muotoiluinstituutti aluekehittäjänä

Lahden ammattikorkeakoulun Muotoilun painoala edistää elinkeinoelämän kilpailukykyä, kiertotaloutta ja hyvinvointia muotoiluajattelun keinoin. Merkittävä osa toiminnasta tapahtuu hankkeina, joihin haetaan ulkopuolista rahoitusta. Julkaisun artikkeleissa kerrotaan esimerkkejä näistä hankkeista, niiden sisällöistä ja toimenpiteistä. Hankkeiden moninaisuus kertoo siitä, että kehittämistyötä tehdään alueellisella, valtakunnallisella että kansainvälisellä tasolla. Julkaisun ovat toimittaneet Kaisu Tullinen, Kristiina Soini-Salomaa ja Anu Raappana.

Osa 50: Palvelumuotoilulla tuottavuutta ja työhyvinvointia

PAJU eli Palvelumuotoilulla tuottavuutta ja työhyvinvointia -hankkeessa tarkasteltiin muutospaineiden alla olevaa julkista organisaatiota ja testattiin palvelumuotoilun menetelmiä henkilöstön kehittämisessä ja työhyvinvoinnin lisäämisessä, sekä koottiin oppi yleisemmin hyödynnettäväksi malliksi. Hankkeen tavoitteena oli lisätä julkisen sektorin työntekijöiden valmiuksia ottaa haltuun merkittäviä työympäristömuutoksia, jotka syntyvät palveluympäristöjen muutosten seurauksena. Hankkeessa asiakas- ja käyttäjälähtöiseen suunnitteluun liitettiin työntekijöiden työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisen näkökulma. Julkaisun ovat kirjoittaneet Katariina Mäenpää ja Katariina Pakarinen.

Osa 49: Smart Business Annual Review 2018

Älykäs liiketoiminta on yksi neljästä Lahden ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan strategisista vahvuusalueista. Sen tavoitteena on edistää tuottavuutta ja kilpailukykyä kehittämällä yritysten ja muiden organisaatioiden toimintamalleja.  Julkaisun tavoitteena on viestiä painoalan tutkimus- ja kehittämisteemojen (digitaalinen liiketoiminta, matkailu ja tapahtumatuotanto, toimitusketjujen johtaminen ja vastuullinen liiketoiminta) käynnissä olevien ja hiljattain päättyneiden tutkimus- ja kehittämishankkeiden tuloksista ja toimenpiteistä. Julkaisun on toimittanut Ulla Kotonen.

Osa 48: Digitaalisten ratkaisujen soveltaminen luontomatkailuun – teoriaa, kokeiluja ja käyttäjäkokemuksia 

Julkaisussa esitellään Virtuaaliluonto -hankkeessa tehtyjä kokeiluja, niiden oppeja ja tuloksia. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa ja ideoita digitaalisuuden ja virtuaalisuuden hyödyntämiseen luontomatkailussa, matkailukokemuksen parantamisessa ja markkinoinnissa. Julkaisun on toimittanut Essi Prykäri.

Part 47: Lifelong Learning and Wastewater Treatment in the Baltic Sea Region : Capacity Development Opportunities Observed in the IWAMA Project (2016-2019). State of the Art in the Wastewater Treatment Education in the Baltic Region

Interactive Water Management (IWAMA) -project aims at improving wastewater management in the Baltic Sea Region by developing the capacity of the wastewater treatment operators and implementing pilot investments to increase the energy efficiency and advance the sludge handling. The publication introduces two reports made during the partly EU funded project: Lifelong Learning and Wastewater Treatment in the Baltic Sea Region and the State of the Art in the Wastewater Treatment Education in the Baltic Region.  Both reports promote and further develop the lifelong learning opportunities in the Baltic WWTP operators and enhance the knowledge of the training institutions responsible for the training in the WWT sector. The reports encourage WWT sector education cooperation and synergies in the Baltic region. Edited by Sami Luste and Katerina Medkova.

Osa 46: Design or die : luovasta osaamisesta uutta arvoa ja kilpailukykyä

Julkaisussa kerrotaan Design or die -hankkeen toimenpiteistä ja sen aikana syntyneistä havainnoista. Hankkeen päätavoite on ollut lisätä muotoilun ja luovan osaamisen mahdollisuuksien tunnistamista ja hyödyntämistä kilpailukykytekijänä eri toimialojen yritysten, yhteisöjen ja strategisten verkostojen kanssa.  Julkaisu on yhtä moninainen kuin Design or die -hankekin on ollut, ja siihen on koottu havaintoja koulutuskokeiluista, yritysyhteistyöhön liittyviä ajatuksia sekä IPR-asioihin liittyviä näkökulmia. Julkaisun on toimittanut Anu Raappana.

Osa 45: Digitaalisuus – korkeakouluopetuksen mahdollisuus

Digitaalinen murros on ollut muuttamassa perinteisiä ajattelu-, toiminta- ja organisaatiomalleja sekä luomassa aivan uudenlaisia asiakaslähtöisiä palveluita. Oikein käytettynä digitalisaatio ja teknologinen tukevat myös korkeakoulujen perustoimintaa monella eri tavalla. Kokoelmajulkaisussa keskitytään digitalisaation hyödyntämiseen opetuksessa, korkeakoulujen toiminnassa sekä opiskelijapalveluissa. Julkaisun artikkelit käsittelevät konkreettisia sovellutuksia, jotka muuttavat käsitystämme perustoiminnasta. Julkaisun on toimittanut Jarkko Tuominen.

Osa 44: InforME : Informaatiomuotoilulla maaseudun uusiutuvan energian mahdollisuudet esille

Julkaisu esittelee InforME – Informaatiomuotoilulla maaseudun uusiutuvan energian mahdollisuudet esille – hankkeen tuloksia. Maaseuturahaston rahoittamassa hankkeessa tarkasteltiin mahdollisuuksia tuottaa uusiutuvaa energiaa ja liikenteen biopolttoaineita sekä parantaa energiatehokkuutta maaseudun yrityksissä. Tavoitteena oli viestiä näistä mahdollisuuksista maaseudun toimijoille selkeällä ja helposti ymmärrettävällä tavalla, sekä edistää siten uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä Hämeen maaseudulla. Julkaisun ovat toimittaneet Mari Eronen ja Kaisa Tuominen.

Part 43: Lahti Design Annual Review 2018

The publication presents the latest research, development and innovation activities in the field of design and entrepreneurship education. The aim of this review is also to introduce multidisciplinary development work and cooperation with companies and stakeholders. It
contains eight articles written by experts and students from Lahti University of Applied Sciences. Edited by Kristiina Soini-Salomaa.

Osa 42: Hyvinvointi ja uudistava kasvu : painoalan kokoomajulkaisu 2018

Julkaisun tavoitteena on viestiä Lahden ammattikorkeakoulussa tehtävästä hyvinvoinnin edistämiseen liittyvästä TKI-toiminnasta sekä herättää keskustelua hyvinvoinnin monimuotoisista teemoista ja hyvinvoinnin merkityksestä yhteiskunnassa.  Kokoomajulkaisun artikkelit avaavat Lahden ammattikorkeakoulussa käynnissä olevien ja hiljattain päättyneiden hyvinvointia edistävien tutkimus- ja kehittämishankkeiden tuloksia ja toimenpiteitä. Julkaisun ovat toimittaneet Heidi Kouvo ja Kati Peltonen.

Osa 41:  Kiertoliike : Kohti kiertotaloutta Päijät-Hämeessä

Kiertotaloutta kehitetään Päijät-Hämeessä vahvan ympäristöteknologian ja cleantechin jatkumona. Alue on profiloitunut jo 90-luvun lopussa näiden teemojen edelläkävijäksi, ja tätä kehitystä halutaan maakunnassa jatkaa. Rakennerahastovaroin tuetun Kiertoliike-hankkeen tavoitteena oli tehdä maakunnalle kiertotalouden tiekartta eli suunnitelma tärkeimmistä toimenpiteistä hankkeessa luodun vision saavuttamiseksi.  Julkaisussa kuvataan kuusi Kiertoliike-hankkeessa koottua liiketoimintamallia sekä esitellään hankkeessa tehty alueellinen materiaalivirtaselvitys, kiertotalouden tiekartta ja kierrätysmateriaalikirjasto. Julkaisun on toimittanut Maarit Virtanen.

Part 40: Lahti Circular Economy Annual Review 2018

The theme of the publication is circular economy solutions, which is one of the four focus areas at Lahti University of Applied Sciences. This publication contains nine articles written by experts and students from Lahti University of Applied Sciences, Turku University of Applied Sciences and the City of Lahti. The aim of this review is to present the latest interesting research and development projects in the field of circular economy. Edited by Anni Orola.

Part 39: Smart Cities in Smart Regions 2018 : Conference Proceedings

The second Smart Cities in Smart Regions conference was designed to call papers under three different themes:  Green Infrastucture and Well-being, Design, Technology and Digitalisation  and  Circular economy and Entrepreneurship. The suggested papers went through the peer-review evaluation process by the scientific board and the chosen papers were classified into three different categories: research articles, review articles and best practices and case studies. The combination of research articles and case studies demonstrates that the Smart City concept is not only a theoretical framework, but rather promotes useful and smart experiments which stand out as smart practices in many cities and regions nationally and internationally. Edited by Eeva Aarrevaara and Anniina Harjapää.

Osa 38: Student designs: kalusteita neljältä vuosikymmeneltä

Julkaisu esittelee Lahden Ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin opiskelijoiden kalustesuunnittelua neljällä vuosikymmenellä. Julkaisussa esiintyvien kalusteiden lähtökohtana on ollut eri vuosikursseilla toteutettu ergonomiaan, materiaalien soveltamiseen tai materiaalipajalla työskentelyyn liittyvä harjoitustehtävä tai opinnäytetyö. Suuri osa on opiskelijoiden materiaalipajoilla itse valmistamia kalusteita, osa yhteistyökumppaneiden toteuttamia.  Julkaisun ovat toimittaneet Kaarle Holmberg ja Kristiina Soini-Salomaa.

Osa 37: Monen näköiset opiskelijan polut : Erilaiset, mutta sujuvat siirtymät opintojen nivelvaiheessa

Monen näköiset opiskelijan polut on Huippis-hankkeeseen liittyvä julkaisu, joka esittelee Huippuosaamisen kasvupolku -mallin syntyä ja pilottina olleen puualan näkemyksiä mallin toteuttamisesta. Artikkeleissa pureudutaan myös urataitoihin, ohjauksen merkitykseen eri koulutusasteilla ja työelämän näkökantoihin. Sujuvissa siirtymissä kiinnitetään huomiota opiskelijan hyvinvointiin sekä sen tukemiseen eri tavoin. Artikkelien kirjoittajat ovat opetuksen ja ohjauksen ammattilaisia eri koulutusasteilta. Julkaisun ovat toimittaneet Heli Kamaja ja Joanna Vihtonen.

Osa 36: Salpausselästä UNESCOn geopuistokohde : Salpausselkä Geopark -esiselvityshankkeen loppuraportti

Salpausselkä muodostaa geologisesti ainutlaatuisen ja kansainvälisesti merkittävän kokonaisuuden, jonka kehityshistoria on näkyvissä monissa kohteissa alueella. Salpausselkä Geopark -esiselvityshankkeen tavoitteena oli tarkemmin selvittää alueen geologisesti merkittävät kohteet, niiden potentiaali toimia liiketoiminnan perustana sekä kuntien ja muiden matkailutoimijoiden kiinnostus ja sitoutuminen toimintaan pysyvän luontomatkailumallin kehittämiseksi. Julkaisussa käydään kattavasti läpi Salpausselkä Geopark -hankkeen tuloksia osa-alueittain. Tavoitteena on luoda lukijalle kattava kuva sekä esiselvityshankkeen tuloksista että siitä, mitä UNESCOn status vaatii. Lopuksi vielä kuvataan, miten Salpausselkä UNESCO Global Geopark -hankkeessa on tarkoitus edetä. Julkaisun on toimittanut Pirjo Räsänen.