Digitaalisten teknologioiden hyödyntäminen pienyrityksissä

Yritykset toimialasta riippumatta ottavat käyttöön uusia digitaalisia teknologioita. Näiden aiheuttamien muutosten kohteena eivät ole ainoastaan yritysten sisäisten prosessien automatisointi ja optimointi, vaan myös tuotteet, palvelut ja liiketoimintamallit. Digitalisaatio vaikuttaakin yritysten toimintaan kokonaisvaltaisesti aina ydinliiketoimintojen muutoksesta prosesseihin ja tuotteisiin saakka. Selvitimme mitkä tekijät vaikuttavat pienyritysten halukkuuteen hyödyntää digitaalisia teknologioita.

Kirjoittajat: Tero Rantala, Minna Saunila, Juhani Ukko ja Sariseelia Sore

Digitaaliset teknologiat

Yksi yritysten kohtaamista haasteista on uusien digitaalisten teknologioiden integroiminen ja hyödyntäminen (Hess ym. 2016). Nämä teknologiat voivat muuttaa yritysten liiketoimintaa ainakin kahdella tavalla. Toinen on uusien tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen asiakkaille ja toinen on yrityksen arvonluonnin malli eli yrityksen tapa toimia. (Berman 2012.) Oikein hyödynnettynä digitaalisilla teknologioilla on monia positiivisia vaikutuksia yritysten toimintaan (Sore ym. 2017; Saunila ym. 2018). Digitaaliset teknologiat voidaan jakaa muun muassa yleisiin digitaalisiin työvälineisiin, digitaalisiin yritysjärjestelmiin, digitaaliseen asiakaspalveluun ja digitaaliseen myyntiin ja markkinointiin.

Digitaaliset työvälineet käsittävät laajasti eri tyyppisiä digitaalisuuteen pohjautuvia sovelluksia. Kuten pilvipalvelut, joiden avulla voidaan käyttää internetin välityksellä ”pilvessä” tarjottavia palveluita. Lisäksi digitaalisilla työvälineillä voidaan viitata yrityksen sisäiseen viestintään ja tiedonjakoon liittyviin työvälineisiin, kuten Skype, Yammer, DropBox ja Google Drive. Henkilöstön koulutukseen liittyviä työvälineitä ovat esimerkiksi erilaiset verkkokurssit ja verkkokoulutukset. Sosiaalisen median tarjoamia ratkaisuja (esim. Facebook, Linked In, Twitter) voidaan hyödyntää tiedonjakoon ja viestintään (monet näistä sovelluksista ovat käytettävissä ilmaiseksi).

Digitaalisen asiakaspalvelun työvälineet soveltuvat esimerkiksi hankintojen tekemiseen sähköisesti sekä asiakkaan palvelemiseen ympäri vuorokauden (esim. chat-botit, jotka kommunikoivat asiakkaan kanssa itsenäisesti). Lisäksi digitaalinen asiakaspalvelu mahdollistaa asiakkaiden tilaukset digitaalisia työvälineitä hyödyntäen.

Digitaalisia yritysjärjestelmiä ovat esimerkiksi erilaiset asiakkuuksienhallintajärjestelmät (CRM), joilla voidaan seurata esimerkiksi asiakashistoriaa, toteutuneita kauppoja sekä laskutusta sekä yrityksen sisäiset toiminnanohjausjärjestelmät (ERP). Näitä työvälineitä voi käyttää joko yrityksen sisäisesti omilla palvelimilla tai vastaavasti verkon yli pilvipalveluna.

Digitaalinen myynti ja markkinointi sisältävät työvälineitä (esim. verkkokauppa ja verkkosivut), joilla yritykset voivat vaikuttaa yrityskuvaan ja saavuttaa uusia asiakkaita. Digitaalisella markkinoinnilla voidaan kohdentaa markkinointia tehokkaasti esimerkiksi hakusana- tai bannerimainonnalla. Varsin pienellä budjetilla voidaan saada tehokkaita tuloksia digitaalisesti markkinoimalla. Eräs perinteisimpiä digitaalisen markkinoinnin keinoja on verkkosivut, joka on hyvä tapa esitellä yrityksen toimintaa ja tuotteita.

Mitkä tekijät vaikuttavat teknologioiden hyödyntämiseen?

Digitaalisten työvälineiden hyödyntämiseen vaikuttavat monet tekijät. #DigiLAHTI-hankkeessa selvitimme sekä yrityksen sisäisten että yrityksen toimintaympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutusta Päijät-Hämeen alueen pienyritysten halukkuuteen ottaa käyttöön digitaalisia työvälineitä (Kuva 1). Yritysten sisäisten tekijöiden osalta selvitettiin yrityksen kasvuhalukkuuden ja yrityksen tietoteknisen osaamisen vaikutusta työvälineiden käyttöönottoon. Kyselyn perusteella havaittiin, että sekä yrityksen kasvuhalukkuudella että tietoteknisellä osaamisella on merkittävä vaikutus kaikkien tutkittujen työvälineiden käyttöönottohalukkuuteen.

Yrityksen toimintaympäristöön liittyvien tekijöiden osalta selvitettiin markkinatilanteen, kilpailutilanteen ja alan teknologisen kehityksen vaikutusta työvälineiden käyttöönottoon. Kyselyn tuloksena selvisi, että alan teknologinen kehitys vaikuttaa alueen pienyritysten halukkuuteen ottaa käyttöön yleisiä digitaalisia työvälineitä ja digitaalisia yritysjärjestelmiä. Toisaalta kilpailutilanne vaikuttaa pienyritysten halukkuuteen ottaa käyttöön digitaalisen myynnin ja markkinoinnin työkaluja. Markkinatilanteella ei havaittu olevan vaikutusta pienyritysten halukkuuteen ottaa käyttöön mitään selvityksessä mukana olleita työvälineitä. Yhteenvetona voidaankin todeta, että yrityksen sisäisillä tekijöillä on suurempi merkitys digitaalisten teknologioiden käyttöönottoon kuin yrityksen toimintaympäristöön liittyvillä tekijöillä.

Kuva 1. Digitaalisten työvälineiden hyödyntämiseen vaikuttavat tekijät

#DigiLAHTI-hanke kehittää päijäthämäläisten yritysten digivalmiuksia

Artikkeli on kirjoitettu #DigiLAHTI – Uutta kasvua digitaalisuudesta PK-yrityksille -hankkeessa, jonka tavoitteena on tehostaa yritysten prosesseja kehittämällä uusia toimintamalleja, palveluita ja tuotteita yritysten toimintaa digitalisoimalla. Hankkeen toteuttajina toimivat LUT-yliopisto, Lahden ammattikorkeakoulu LAMK ja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto ja Päijät-Hämeen liitto.

Lähteet

Berman, S. 2012. Digital transformation: Opportunities to create new business models. Strategy & Leadership. Vol. 40(2), 16-24. [Viitattu 12.4.2019]. Saatavissa:
https://doi.org/10.1108/10878571211209314

Hess, T., Matt, C., Benlian, A. & Wiesböck, F. 2016. Options for formulating a digital transformation strategy. MIS Quarterly Executive. Vol. 15(2), 123-139. [Viitattu 12.4.2019]. Saatavissa: https://aisel.aisnet.org/misqe/vol15/iss2/6

Saunila, M., Ukko, J. & Rantala, T. 2018. Value co-creation through digital service capabilities: the role of human factors. Information Technology & People. Article in press.

Sore, S., Saunila, M. & Ukko, J. 2017. Digital service capabilities in B2B value creation. 18th International CINet Conference, Digitalization and Innovation: Designing the organization of the future. Potsdam, Germany. September 10-12 2017.

Kirjoittajat

Tero Rantala työskentelee nuorempana tutkijana LUT-yliopistossa. Hänen tutkimuksensa keskittyy suorituskyvyn johtamiseen digitaalisessa liiketoimintaympäristössä sekä kestävän liiketoiminnan ja kiertotalouden suorituskyvyn johtamiseen.

Minna Saunila toimii erikoistutkijana LUT-yliopistossa. Hänen tutkimuksensa keskittyy innovaatioihin, palveluliiketoimintaan ja kestävään arvonluontiin. Hän toimii myös #DigiLAHTI-hankkeen LUT-yliopiston osahankkeen projektipäällikkönä.

Juhani Ukko toimii erikoistutkijana LUT-yliopistossa. Hänen tutkimuksensa keskittyy suorituskyvyn johtamiseen ja sen eri ulottuvuuksiin, kuten palveluliiketoimintaan, yritysten väliseen yhteistyöhön sekä kestävään arvonluontiin.

Sariseelia Sore työskentelee Lahden ammattikorkeakoulussa lehtorina ja vastuuopettajana sekä tietojenkäsittelyn AMK-koulutuksessa että digitaaliset ratkaisut YAMK-koulutuksessa. Lisäksi hän toimii LAMKin osatoteutuksen projektipäällikkönä #DigiLAHTI-hankkeessa.

Artikkelikuva: https://pxhere.com/en/photo/450236 (CC0)

Julkaistu 12.4.2019

Viittausohje

Rantala, T., Saunila, M., Ukko, J. & Sore, S. 2019. Digitaalisten teknologioiden hyödyntäminen pienyrityksissä. LAMK Pro. [Viitattu ja pvm]. Saatavissa:
http://www.lamkpub.fi/2019/04/12/digitaalisten-teknologioiden-hyodyntaminen-pienyrityksissa/


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *