Järjestystä, siisteyttä ja parantunutta turvallisuutta tuotantolinjalla: 5S-menetelmän implementointi

Ruskon Betoni Oy:llä aloitettu 5S-menetelmän implementointi on selkeyttänyt betoniputkituotantolinjan ympäristöä työkalujen ja säilytysratkaisujen osalta. Tutkimuksessa esitetyt kehitysehdotukset ovat tehneet työskentelystä betoniputkilinjalla tehokkaampaa ja turvallisempaa. 5S-mentelemän avulla työpisteellä torjutaan tehokkaasti hukkaa, joka syntyy epäjärjestyksestä ja tarpeettomista esineistä alueella.

Kirjoittajat: Joonas Mäkiranta ja Ullamari Tuominen

Mitä on Lean? Filosofia 5S-menetelmän takana

Lean on filosofia ja termi, jonka teos The Machine That Changed the World teki tunnetuksi (Womack, Jones & Roos 1990), mutta joka kehitettiin jo toisen maailmansodan jälkeisessä Japanissa autoteollisuuden tarpeisiin. Kiichiro Toyoda ja Taiichi Ohno suunnittelivat Toytota Production Systemin, joka sisälsi sarjan yksinkertaisia innovaatioita mahdollistamaan jatkuvan virtauksen tuotantoprosessissa sekä laajan tuotevalikoiman asiakkaita ajatellen. Toyota Production System, joka myöhemmin tuli koko maailman tietoon Lean-ajatteluna, sisältää tärkeitä, yrityksen koko toimintaa ohjaavia periaatteita sekä listan työkaluja, joilla yritys pääsee eroon hukkaa tuottavista toiminnoista ja voi näin keskittyä tuottamaan arvoa asiakkaille ja sitä kautta itselleen.

Arvon tuottaminen asiakkaalle on Lean-ajattelun perusta. Se on yrityksen tärkein tehtävä, joten arvoa tuottavien asioiden erottaminen hukasta on äärimmäisen tärkeää. Hukkaa on kaikkialla, mutta ennen sen eliminoimista, yrityksen tulee määritellä tarkasti, mitä arvoa tuotetaan ja halutaan tuottaa asiakkaille. Tällä tavoin arvoa tuottavat aktiviteetit, hukka ja välttämättömät tukitoiminnot ovat kaikki lopulta eroteltavissa. Arvoa tuottavat aktiviteetit järjestellään edelleen sujuviksi virtauksiksi. (Lean-ajattelu 2017.)

Lean-ajattelu sisältää työkaluja eri tarpeisiin. Leanin työkalut ovat siitä erinomaisia, että ne eivät juuri aiheuta ylimääräisiä kustannuksia, mutta saattavat oikein käytettyinä säästää yritykseltä paljon rahaa (QuickBooks 2017). Yksi tällainen työkalu on 5S-menetelmä.

5S-menetelmä

5S-menetelmä on Lean-ajattelun kulmakivi ja korostetun visuaalinen työkalu siisteyden ja järjestyksen kehittämiseksi. Sen viisi vaihetta on mahdollista toteuttaa missä tahansa ympäristössä yrityksen toimialasta riippumatta: lajittelu (sort), järjestäminen (set in order), puhdistaminen (shine), standardointi (standardize) ja sitoutuminen (sustain). Yritys hyötyy menetelmän menestyksekkäästä implementoinnista vielä yhden ylimääräisen – parantunutta turvallisuutta (safety) edustavan S:n verran. (Earley 2017.) Kokonaisuus on nähtävissä 5S-ympyrästä:

Kuva 1. 5S-ympyrä ja turvallisuus (Märiranta 2017)

Lajittelu tarkoittaa kaiken turhan ja rikkinäisen raivaamista hyödyllisten ja toimivien asioiden ja esineiden joukosta. Ensisijaisesti tällä tarkoitetaan työpisteellä käytettäviä työkaluja. Toisessa vaiheessa jäljelle jääneet tarpeelliset esineet ja asiat järjestetään siten, että ne ovat järkevästi saavutettavissa. Kaikelle alueelle jääneelle tavaralle on oltava oma paikkansa.

Puhdistaminen on kolmas vaihe. Puhdistamisen tulee olla perusteellinen myös työpisteellä käytettävien laitteiden osalta. Tämä siksi, että puhtaan laitteen tuoreen öljyvuodon huomaa helpommin ja nopeammin puhtaalta pinnalta kuin vanhan vuodon päältä ja muun lian seasta. Ripeästi havaitut epäkohdat saattavat estää joskus pitkätkin seisonta-ajat. Standardoinnin kohdalla tarkastellaan edellä suoritettujen vaiheiden tuloksia ja dokumentoidaan ne. Jatkossa uudet ja tehokkaammat toimintatavat standardoidaan korvaamaan vanhentuneet käytännöt.

Sitoutuminen on viides ja viimeinen vaihe. Se tarkoittaa yksinkertaisesti kaikkien edellä lueteltujen vaiheiden kurinalaista toistamista menetelmän ylläpitämiseksi. Ilman sitoutumista kehitettävä alue palaa lähtötilanteeseen.

Kehityskohteet betoniputkituotantolinjalla

Betoniputkituotantolinjan kehittämistä tutkittiin opinnäytetyössä Lean 5S-menetelmää hyödyntäen (Mäkiranta 2017). Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena, joka sisälsi avoimia haastatteluita sekä kirjoittajan omaa aktiivista osallistuvaa havainnointia. Näiden keinojen avulla oli tarkoitus selvittää kunkin työpisteen 5S-menetelmän mukaiset kehitystarpeet ja -kohteet.

Betoniputkituotantolinja koostuu viidestä keskeisestä osasta: betoniasema ja sen ohjauskeskus, raudoituskone, oikaisukone, putkivalukone ja loppulinja. Avoimet haastattelut käytiin yhdessä tuotantolinjan operaattoreiden, työnjohdon ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Haastatteluissa esitetyt kysymykset ja sen myötä edennyt keskustelu pohjautuivat 5S-menetelmään ja sen kaikkiin vaiheisiin.

Tähän mennessä toteutetut kehitysehdotukset ovat tehneet operaattoreiden työskentelystä turvallisempaa (Putkivalukoneen operaattori 2017). Toimeksiantaja on ottanut opinnäytetyön hyvin vastaan ja todennut, että sitä voidaan ehdottomasti hyödyntää betoniputkituotantolinjan työpisteiden kehittämisessä edelleen (Toimeksiantaja 2017).

Tutkimus osoitti, että toistuvasti tarkasteltuna kaikilla työpisteiltä voi löytää kehitettävää. Vaikka tutkimuksen alussa useimmille tutkimukseen osallistuneille oli selvää, että kehityskohteita on olemassa, niiden löytäminen vaati aktiivista ympäristön ja tekemisen tarkkailua, kuten menetelmän ylläpitäminenkin.

5S-menetelmän ylläpitäminen

Tutkimuksen avulla Ruskon Betoni Oy:n Hollolan tehtaan betoniputkituotantolinjaa varten kartoitettiin useita kehityskohteita kaikilla siihen kuuluvilla työpisteillä. Kehityskohteet kartoitettiin yhdessä työpisteiden operaattoreiden kanssa, joten toteutettavat kehitysehdotukset ovat mitä todennäköisimmin avustamassa osaltaan operaattoreiden jokaista työpäivää.

Ulkopuolinen toimija voi 5S-menetelmän suhteen vain auttaa yrityksen alkuun. Todellisen työn tekevät ne henkilöt, jotka työskentelevät siellä päivittäin ja sitoutuvat siihen yhteiseen tavoitteeseen, jota kyseinen menetelmä vaatii. Kehittäminen ei saa loppua tutkimuksen sisältämien kehitysehdotusten toteuttamiseen vaan Lean-periaatteiden mukaisesti jokaisen on tiedostettava, että kehitettävää löytyy aina lisää. Jo vähäisillä toimilla parantunut työturvallisuus voi aktiivisella otteella ainoastaan kehittyä edelleen.

5S-menetelmä on toimiva, yksinkertainen ja helposti käynnistettävä sarja toimenpiteitä, joka betoniputkituotantolinjalla vaatii operaattoreilta jatkossakin kriittistä silmäilyä niin ympäristöön, omaan tekemiseen kuin käytettävissä oleviin resursseihinkin. Työnjohdon ja operaattoreiden tiivis yhteistyö sekä kurinalainen sitoutuminen ovat 5S-menetelmän lopullisen toteutumisen ja säilyvyyden elinehtoja.

Lähteet

Earley, T. 2017. Lean Manufacturing Tools: Benefits of Implementing the 5S Process [Viitattu 25.4.2017]. Saatavissa: http://leanmanufacturingtools.org/194/benefits-of-implementing-the-5s-process/

Lean-ajattelu. 2017. Logistiikan Maailma. [Viitattu 11.4.2017]. Saatavissa: http://www.logistiikanmaailma.fi/logistiikka/tuotanto/lean-ajattelu/

Mäkiranta, J. 2017. Betoniputkituotantolinjan kehittäminen Lean 5S-menetelmää hyödyntäen. [Verkkodokumentti]. AMK -opinnäytetyö. Lahden ammattikorkeakoulu, liiketalouden ja matkailun ala. Lahti. [Viitattu 25.4.2017]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201704255276

Toimeksiantaja. 2017. Ruskon Betoni Oy Hollolan tehdas. Sähköpostiviesti. Vastaanottaja Mäkiranta, J. Lähetetty 6.4.2017.

Putkivalukoneen operaattori. 2017. Ruskon Betoni Oy. Haastattelu 22.2.2017.

QuickBooks. 2017. 5 Ways ”Lean” Operations Can Save You Money. [Viitattu 14.4.2017]. Saatavissa: http://quickbooks.intuit.com/r/green/5-ways-lean-operations-can-save-you-money/

Womack, J. P., Jones, D. T., Roos, D. 1990. The Machine That Changed the World. 1. painos. New York: Free Press.

Kirjoittajat

Joonas Mäkiranta valmistuu liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelmasta tradenomiksi keväällä 2017.

KTM Ullamari Tuominen toimii logistiikan lehtorina Lahden ammattikorkeakoulussa.

Julkaistu 25.4.2017

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *