Julkaisusarja

Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarjan tavoitteena on julkaista ammatillisen korkeakoulutuksen ja TKI-toiminnan kannalta merkittäviä tutkimuksia, raportteja, opinnäytetöitä ja oppimateriaalia sekä tehdä tunnetuksi alueellista osaamista.

LAMK on sitoutunut open access -periaatteisiin. Julkaisusarjan osat ovat vapaasti luettavissa verkkokirjasto Theseuksessa.  Lisätietoja julkaisusarjasta ja siinä julkaisemisesta löytyy Julkaisijan oppaasta.

Uusimmat julkaisut

Osa 41:  Kiertoliike : Kohti kiertotaloutta Päijät-Hämeessä

Kiertotaloutta kehitetään Päijät-Hämeessä vahvan ympäristöteknologian ja cleantechin jatkumona. Alue on profiloitunut jo 90-luvun lopussa näiden teemojen edelläkävijäksi, ja tätä kehitystä halutaan maakunnassa jatkaa. Rakennerahastovaroin tuetun Kiertoliike-hankkeen tavoitteena oli tehdä maakunnalle kiertotalouden tiekartta eli suunnitelma tärkeimmistä toimenpiteistä hankkeessa luodun vision saavuttamiseksi.  Julkaisussa kuvataan kuusi Kiertoliike-hankkeessa koottua liiketoimintamallia sekä esitellään hankkeessa tehty alueellinen materiaalivirtaselvitys, kiertotalouden tiekartta ja kierrätysmateriaalikirjasto. Julkaisun on toimittanut Maarit Virtanen.

Part 39: Smart Cities in Smart Regions 2018 : Conference Proceedings

The second Smart Cities in Smart Regions conference was designed to call papers under three different themes:  Green Infrastucture and Well-being, Design, Technology and Digitalisation  and  Circular economy and Entrepreneurship. The suggested papers went through the peer-review evaluation process by the scientific board and the chosen papers were classified into three different categories: research articles, review articles and best practices and case studies. The combination of research articles and case studies demonstrates that the Smart City concept is not only a theoretical framework, but rather promotes useful and smart experiments which stand out as smart practices in many cities and regions nationally and internationally. Edited by Eeva Aarrevaara and Anniina Harjapää.

Osa 37: Monen näköiset opiskelijan polut : Erilaiset, mutta sujuvat siirtymät opintojen nivelvaiheessa

Monen näköiset opiskelijan polut on Huippis-hankkeeseen liittyvä julkaisu, joka esittelee Huippuosaamisen kasvupolku -mallin syntyä ja pilottina olleen puualan näkemyksiä mallin toteuttamisesta. Artikkeleissa pureudutaan myös urataitoihin, ohjauksen merkitykseen eri koulutusasteilla ja työelämän näkökantoihin. Sujuvissa siirtymissä kiinnitetään huomiota opiskelijan hyvinvointiin sekä sen tukemiseen eri tavoin. Artikkelien kirjoittajat ovat opetuksen ja ohjauksen ammattilaisia eri koulutusasteilta. Julkaisun ovat toimittaneet Heli Kamaja ja Joanna Vihtonen.

Osa 36: Salpausselästä UNESCOn geopuistokohde : Salpausselkä Geopark -esiselvityshankkeen loppuraportti

Salpausselkä muodostaa geologisesti ainutlaatuisen ja kansainvälisesti merkittävän kokonaisuuden, jonka kehityshistoria on näkyvissä monissa kohteissa alueella. Salpausselkä Geopark -esiselvityshankkeen tavoitteena oli tarkemmin selvittää alueen geologisesti merkittävät kohteet, niiden potentiaali toimia liiketoiminnan perustana sekä kuntien ja muiden matkailutoimijoiden kiinnostus ja sitoutuminen toimintaan pysyvän luontomatkailumallin kehittämiseksi. Julkaisussa käydään kattavasti läpi Salpausselkä Geopark -hankkeen tuloksia osa-alueittain. Tavoitteena on luoda lukijalle kattava kuva sekä esiselvityshankkeen tuloksista että siitä, mitä UNESCOn status vaatii. Lopuksi vielä kuvataan, miten Salpausselkä UNESCO Global Geopark -hankkeessa on tarkoitus edetä. Julkaisun on toimittanut Pirjo Räsänen.

Part 35: Well-being and Regenerative Growth Annual Review 2017

Well-being and Regenerative Growth is one of the strategic focus areas of Lahti University of Applied Sciences (Lahti UAS). The Well-being and Regenerative Growth Annual Review 2017 includes fourteen articles written by well-being experts from the Faculty of Social and Health Care, the Faculty of Technology and the faculty of Business and Hospitality Management of Lahti University of Applied Sciences. This review shows examples of interesting research and development projects, which recently have or are being carried out in the field of well-being. It seeks to activate discussions on the multifaceted issues related to well-being and health promotion. In addition, it also aims to disseminate the results of the research and development projects and to increase communication between Lahti UAS and its partner universities, companies and other stakeholders. Edited by Kati Peltonen.

Part 34: Lahti Design Annual Review 2017
Osa 33: Luonto hyvinvoinnin lähteenä ja matkailun edistäjänä

Julkaisu on tuotettu osana Euroopan maaseuturahaston rahoittamaa Mennään metsään -hanketta, ja se tuo esiin luontomatkailun ja hyvinvointipalveluiden kehittämiseen ja tuottamiseen liittyvää monialaista asiantuntijuutta. Artikkeleissa tarkastellaan luontoympäristön tarjoamia mahdollisuuksia edistää ihmisten hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvua ja yritystoimintaa luontomatkailussa ja hyvinvointipalveluiden kehittämisessä. Kehitetyt konseptit ja eri näkökulmat jäävät hyödynnettäväksi alueen julkisten toimijoiden ja yritysten käyttöön. Julkaisu palvelee luontomatkailun ja hyvinvointipalveluiden parissa työskenteleviä, alaa opiskelevia sekä siitä kiinnostuneita. Julkaisun on toimittanut Niina Ihalainen.

Osa 32: LAMK aluevaikuttajana 2017

Julkaisussa tarkastellaan Lahden ammattikorkeakoulun sekä alueen yritysten ja yhteisöjen välistä yhteistoimintaa yhtäältä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kasvattamisen, mutta erityisesti konkreettisen yhteistoiminnan ja esimerkkien valossa.  Aluevaikuttavuuden kasvattamisessa parhaat tulokset ja asiakashyödyt saavutetaan, kun opetus, TKI-toiminta ja aluekehittäminen yhdistyvät työelämälähtöisessä oppimisessa. Opetus tuo kokonaisuuteen oppimisen sisällöt ja tavoitteet. TKI-toiminta kytkee toiminnan korkeakoulun kehityshankkeisiin ja kehityskohteisiin. Aluekehittäminen tuo kokonaisuuteen aluestrategisen toiminnan, alueen yritysten ja yhteisöjen tarpeet, työelämälähtöiset kehittämisteemat sekä monipuoliset asiakas- ja sidosryhmäsuhteet. Julkaisun on toimittanut Jari Hautamäki.

Part 31: Lahti Circular Economy Annual Review 2017

The theme of this publication is circular economy solutions. It contains nine articles written by experts and students from Lahti University of Applied Sciences, from its Faculty of Technology and Institute of Design, and from Lappeenranta University of Technology, Lahti UAS’s partner and future consortium member. The aim of this review is to present the latest interesting research and development projects in the field of circular economy. The publication has been renamed Lahti Circular Economy Annual Review to better represent Lahti UAS’s focus area of circular economy solutions. Edited by Kirsti Cura.

Osa 30: Näkökulmia energiatehokkuuteen ja tulevaisuuden asuinalueisiin

Julkaisuun on koottu ELLI – Energiatehokkuudella ja asuinaluekohtaisella energiantuotannolla lisää Cleantech-liiketoimintaa -hankkeen tuloksia. Julkaisuun on koottu tietoa cleantech-osaamisen kärjistä ja kehittämistarpeista Lahden, Hämeenlinnan ja Lohjan seuduilla. Lisäksi esitellään kolmelle asuinalueelle suunniteltuja vaihtoehtoisia energiaratkaisuja ja skenaarioita alueiden tulevaisuudesta. Tarkasteltavat asuinalueet ovat Lahden Askonalue, Hämeenlinnan Engelinranta ja Riihimäen Peltosaari.  Julkaisun ovat toimittaneet Susanna Vanhamäki ja Erika Korpijaakko.

Osa 29: Järvien ja harjun solmukohta : Vääksyn kulttuuriympäristöohjelma – nykytila ja tavoitteet

Julkaisuun on koottu monipuolisesti ajantasaista inventointitietoa Vääksyn rakennuksista ja niiden lähiympäristöstä, maisemasta ja kehittämiskohteista. Kulttuuriympäristöohjelma on tarkoitettu Vääksyn kokonaisvaltaisen kehittämisen työkaluksi ja alueesta kiinnostuneiden, eri-ikäisten ihmisten oppaaksi omaan kulttuuriympäristöön. Samalla se päivittää Asikkalan kulttuuriympäristöohjelman Vääksyä ja Anianpeltoa käsittelevän osan. Julkaisun on toimittanut  Eeva Aarrevaara.

Show Buttons
Hide Buttons