LAMK ympäristövastuullisena toimijana vuonna 2017

Lahden ammattikorkeakoulu edistää ympäristövastuullisuutta perustehtäviensä – koulutus, tutkimus ja aluekehitys – kautta. Kiertotalouden ratkaisut strategisena painoalana linjaa TKI – toimintaa. Ympäristöjärjestelmä systematisoi organisaation ympäristöasioiden eteenpäin viemistä ja muutto uudelle kampukselle vauhdittaa tavoitteiden saavuttamista.

Kirjoittajat: Niklas Kaikonen ja Silja Kostia

Ympäristöpolitiikasta ympäristöjärjestelmään

Lahden ammattikorkeakoulun johtoryhmän hyväksymä ympäristöpolitiikka kertoo LAMKin ympäristöasenteista ja – arvoista. Ympäristöpolitiikan mukaisesti LAMK ottaa toiminnassaan huomioon alueelliset, kansalliset ja kansainväliset ympäristötavoitteet sekä ympäristölainsäädännön vaatimukset. LAMKissa edistetään kestävän kehityksen huomioivaa elämäntapaa sekä pyritään vähentämään toiminnasta aiheutuvia negatiivisia ympäristövaikutuksia. (Kostia et al. 2015, 37.)

Ympäristöjohtamisen tueksi aloitettiin LAMKissa ISO14001- standardin mukaisen ympäristöjärjestelmän rakentaminen. Ympäristöjärjestelmä on systemaattinen tapa edistää organisaation ympäristötehokkuutta asettamalla mitattavissa olevia tavoitteita ja kirjaamalla konkreettisia toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi. Ympäristöjärjestelmää sovelletaan kaikkiin toimintoihin, mutta ensisijaisesti järjestelmän avulla keskitytään hallitsemaan LAMKin merkittävimpiä ympäristönäkökohtia.

Kuva 1. LAMKin merkittävimmät ympäristönäkökohdat

LAMKista valmistuu ympäristötietoisia asiantuntijoita ja osaajia

Ympäristöalan asiantuntijoita koulutetaan tekniikan yksikössä ja vuonna 2017 valmistui yhteensä 44 amk ja yamk insinööriä. Insinööri (amk) tutkinnon profiili on joko ympäristötekniikka tai yhdyskuntasuunnittelu ja insinööri (yamk) tutkinnon profiili on kestävä kaupunkiympäristö. Ympäristöalan opiskelijat suorittivat vuoden 2017 aikana lähes 400 opintopistettä ulkomailla mikä vastaa noin 11 000 tuntia kansainvälistä opiskelua tai työharjoittelua.  Koulutuksen kansainvälisyys ottaa uuden askeleen, kun Master in Urban Climate and Sustainability – ohjelma käynnistyy vuonna 2018 yhdessä kansainvälisten kumppaneiden kanssa Erasmus Mundus – rahoituksella (Urban Climate and Sustainability 2018). Kestävän kehityksen osaaminen ei rajoitu vain näihin koulutuksiin vaan tavoitteena on, että kaikki LAMKista valmistuneet opiskelijat tunnistaisivat kestävän kehityksen elementit osana omaa ammatti-identiteettiään.

LAMKissa on tarjolla kiertotalouden väyläopinnot, jossa monialaiset opiskelijatiimit kehittävät ratkaisuja tunnistettuihin ongelmiin (Lahden ammattikorkeakoulu 2018b). Tarjoamalla monialaista osaamista ja tuoreita opiskelijaideoita LAMK myös edistää Suomen hallituksen linjaamaa tavoitetta olla kiertotalouden kärkimaa vuoteen 2025 mennessä. (Sitra 2016, 52.) Vuonna 2017 keskityttiin muun muassa etsimään ratkaisuja kampusruokaloiden ruokahävikin pienentämiseksi.  Merkittävimmäksi syyksi ruokahävikkiin osoittautui ruokailijamäärien ennalta-arvaamattomuus. Ympäristöhaittojen pienentämisen lisäksi kiertotalous tuo myös huomattavia taloudellisia mahdollisuuksia: arvioiden mukaan Suomen koulujen ruokahävikissä hukataan 130 000 euroa päivässä, eli noin 25 miljoonaa euroa vuodessa. (Tuominen et al. 2017.)

LAMK on vaikuttava kiertotalouden edistäjä paikallisesti, alueellisesti ja kansainvälisesti

LAMK profiloituu strategisten painoalojensa ja yrittäjyyden kautta.  Yksi neljästä painoalasta on kiertotalouden ratkaisut, joka edistää alueen kilpailukykyä ja kiertotalouteen siirtymistä. (Lahden ammattikorkeakoulu 2017, 10.)

Kuva 2. Kiertotalouden ratkaisut -painoala LAMKissa

LAMK on mukana joko projektin vetäjänä tai partnerina yli kahdessakymmenessä kiertotalouden hankkeessa.  Vuonna 2017 OKMn rahoitusindikaattorina toimiva ulkoisen TKI – rahoituksen määrä oli kiertotalouden osalta yli 1,2 M€ kun se vuonna 2016 oli noin 800 k€. Vuonna 2017 julkaistiin eri foorumeissa 60 ympäristöaiheista julkaisua.

Esimerkki paikallisesta kiertotalouden ratkaisusta on Nastolan teollisuuden energiatehokkuutta edistävä ekosysteemi. Alueellisesti merkittävä avaus on Päijät-Hämeen Kiertotalouden Roadmap, joka tuotettiin partnereiden kanssa osana Kiertoliike – hanketta (Lahden ammattikorkeakoulu 2018d). Kansainvälisissä hankkeissa muun muassa levitetään hyviä kiertotalouden käytänteitä ja eri toimijoiden välistä yhteiskehittämisen mallia. Lisää LAMKin Kiertotalouden ratkaisut -painoalan TKI-projekteista on luettavissa vuosittaisesta katselmuksesta Lahti Circular Economy Annual Review 2017 (Cura 2017) ja LAMK Green blogista (Lahden ammattikorkeakoulu 2018c).

LAMKin toimintaan tuo vaikuttavuutta alueellinen ympäristöalan asiantuntijaryhmä, jonka muodostavat Lahden kaupunki, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Helsingin yliopisto, Ladec ja LAMK.  Ryhmän asiantuntijajäsenet jakavat tietoa rahoitushauista, valmistelevat hankkeita, viestivät ja järjestävät työpajoja ja vierailuita. LAMKilla on vetovastuu ryhmästä. LAMK tuo osaamistaan julki myös Ladecin ylläpitämällä Smart & Clean Lahti sivustolla, jossa on koottu Lahden alueen ympäristöviisaita ratkaisuja (Ladec 2018).

Kiertotalouden osaamisesta rakennetaan myös vientituotteita ja LAMK olikin mukana Kazakstanin pääkaupungissa Astanassa järjestetyssä Astana EXPO 2017- maailmannäyttelyssä. Expossa esiteltiin sekä omaa ympäristöosaamista että edistyksellisiä suomalaisia käytäntöjä, muun muassa Päijät-Hämeen alueen jätehuoltoa. (Kärnä & Medkova 2017.)

Koko LAMK uudelle, ympäristötehokkaalle kampukselle

LAMKin ympäristötavoitteiden edistymistä vauhdittaa muutto uudelle kampukselle syksyllä 2018. Liikkumisen tarve vähenee merkittävästi, kun koko LAMK on samalla kampuksella nykyisen viiden sijaan. Lisäksi julkisen liikenteen käyttöä edistetään uudella bussilinjalla kampuksen ja Lahden matkakeskuksen välillä. Kampuksen suunnittelutyötä on alusta asti ohjannut periaate ympäristövastuullisesta kampuksesta ja toiminnasta. Moderni kampus saneerataan vanhaan Iskun tehtaaseen pidentäen rakennuksen elinkaarta. Kampuksen tilat on suunniteltu resurssiviisaasti joustavaan ja ympärivuorokautiseen käyttöön (Lahden ammattikorkeakoulu 2018a).

Lähteet

Cura K. 2017. Lahti Circular Economy Annual Review 2017. [Verkkodokumentti]. Lahti: Lahden ammattikorkeakoulu. The Publication Series of Lahti University of Applied Sciences, part 31. [Viitattu 14.3.2018]. Saatavissa:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-275-8

Kostia S., Kuusela J., Kärnä P., Saikkonen S. & Järvinen M-J. 2015. Lahden ammattikorkeakoulun yhteiskuntavastuuraportti 2015. [Verkkodokumentti]. Lahti: Lahden ammattikorkeakoulu. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 17. [Viitattu 22.2.2018]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-249-9

Kärnä, P. & Medkova, K. 2017. Tavoitteena Cleantech-koulutusta Kazakstaniin. [Viitattu 21.2.2018]. Saatavissa: http://blogit.lamk.fi/lamkgreen/tavoitteena-cleantech-koulutusta-kazakstaniin/

Ladec. 2018. Smart & Clean Lahti. [Viitattu 14.3.2018]. Saatavissa: https://www.smartlahti.fi/

Lahden ammattikorkeakoulu. 2017. Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020. [Verkkodokumentti].  [Viitattu 20.2.2018]. Saatavissa: http://www.lamk.fi/SiteCollectionDocuments/LAMKstrategia2020.pdf

Lahden ammattikorkeakoulu. 2018a. Edelläkävijäkampus Euroopassa. [Verkkodokumentti]. [Viitattu 20.2.2018]. Saatavissa: http://www.lamk.fi/SiteCollectionDocuments/lamk_niemicampus_m19_esite.pdf

Lahden ammattikorkeakoulu. 2018b. Kiertotalouden väyläopinnot käyntiin Lahden ammattikorkeakoulussa. [Viitattu 21.2.2018]. Saatavissa:  http://www.lamk.fi/Ajankohtaista/Sivut/Kiertotalouden-vaylaopinnot-kayntiin-Lahden-ammattikorkeakoulussa.aspx

Lahden ammattikorkeakoulu. 2018c. LAMKgreen. [Viitattu 14.3.2018]. Saatavissa: http://blogit.lamk.fi/lamkgreen/

Lahden ammattikorkeakoulu. 2018d. Projektit. [Viitattu 21.2.2018]. Saatavissa: http://www.lamk.fi/tki-toiminta/projektit/Sivut/default.aspx?RepoProject=23014

Sitra. 2016. Kierrolla kärkeen – Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016–2025. [Verkkodokumentti]. Helsinki: Sitra. Sitran selvityksiä 117. [Viitattu 20.2.2018]. Saatavissa: http://media.sitra.fi/2017/02/27175308/Selvityksia117-3.pdf

Tuominen, K., Karlström, L., Potrykus, Y., Wathén , V. & Autio, S. 2017. Mitä me halutaan? Ruokajäte nollaan! LAMK Pro. [Verkkolehti]. [Viitattu 21.2.2018]. Saatavissa: http://www.lamkpub.fi/2017/12/19/mita-me-halutaan-ruokajate-nollaan

Urban Climate and Sustainability. 2018. [Viitattu 11.3.2018]. Saatavissa: http://murcs.eu/partners/

Kirjoittajat

Niklas Kaikonen on projektityöntekijä Lahden ammattikorkeakoulussa, pääasiallisena työtehtävänä ympäristöjärjestelmän rakentaminen.

Silja Kostia on tekniikan yksikön johtaja ja osa asiantuntijaryhmää, jonka tehtävänä on ohjata ympäristöjärjestelmän rakentumista.

Artikkelin kuvat: Niklas Kaikonen

Julkaistu 14.3.2018

Viittausohje

Kaikonen, N. & Kostia, S. 2018. LAMK ympäristövastuullisena toimijana vuonna 2017. LAMK Pro. [Verkkolehti]. [Viitattu pvm]. Saatavissa: http://www.lamkpub.fi/2018/03/14/lamk-ymparistovastuullisena-toimijana-vuonna-2017/

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *