Oivaltavia oppimiskokemuksia digitalisaatiota hyödyntämällä Lahden ammattikorkeakoulun fysioterapian koulutuksessa

Lahden ammattikorkeakoulussa kehitytään työelämän uudistajiksi oppimalla aidoissa työelämäprojekteissa ja -verkostoissa. Oppiminen on yhteisöllistä, kokeilevaa, sallivaa ja luovaa. Oppimisympäristöissä rakennetaan uudenlaisia työelämän käytäntöjä ja ratkaisuja. Fysioterapeutin ammatissa manuaalinen osaaminen eli omilla käsillä tehtävä työ on merkittävä osa asiantuntijatehtävissä toimimista. Tässä artikkelissa esitellään digitaalisuutta hyödyntävän fysioterapian opiskelumateriaalin kehittäminen opinnäytetyöprosessissa.

Kirjoittajat: Henna-Riikka Vasama, Emmi Liukkonen ja Annamaija Id-Korhonen

Opiskelijan rooli tiedon aktiivisena käsittelijänä

Ammattikorkeakouluopinnot mahdollistavat opiskelijan perusvalmiuksien saavuttamisen ammattialan asiantuntijatehtävissä toimimiseksi. Korkeakouluopetuksen perustana ovat työelämän ja elinkeinorakenteen asettamat haasteet. Valtioneuvoston asetukset tutkintosäännöistä ovat perustana tutkintokohtaisille tavoitteille, opintojen rakenteelle ja perusteille sekä opetussuunnitelmien laatimiselle. (Ammattikorkeakoululaki 351/2003.) Opiskelija nähdään tavoitteellisena ja aktiivisena tiedonhankkijana, käsittelijänä ja prosessoijana sekä oman oppimisprosessinsa ohjaajana. (Pylkkä 2017) Itseohjautuva ja aktiivinen opiskeluote tähtää ammatilliseen kasvuun ja ammatillisten perusvalmiuksien muodostumiseen.

 Digitaalinen oppimateriaali käytännön osaamisen tukena

Opiskelijoiden omatoimista opiskelua tuetaan aikaan ja paikkaan sitomattomien sekä erilaisia oppimistyylejä palvelevia itseopiskelumateriaaleita hyödyntämällä. Käytännön taitoja opiskellaan myös lähiopetustuntien ulkopuolella. Emmi Liukkosen ja Henna-Riikka Vasaman opinnäytetyössä ’’Alaraajojen perifeeristen hermojen neurodynaamiset harjoitteet: opetusvideot Lahden ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijoille’’ (2017) tuotettiin audiovisuaalinen materiaali tukemaan fysioterapeuttiopiskelijoiden itseopiskelua. Se sisältää visuaalista kuvaa ja videomateriaalia sekä tekstiä täydentävää auditiivista materiaalia.

Oppimiskäsitysten ja vaadittavan osaamistason yhtenäistäminen

Ammattikorkeakouluopiskelussa ammattiopintojen tehtävänä on mahdollistaa opiskelijan riittävä osaamis- ja valmiustaso ammatillisten kokonaisuuksien hallitsemiseen. Tieteellisiin perusteisiin pohjautuvien perusvalmiuksien hallitsemisen on oltava riittävää, jotta opiskelija kykenee työskentelemään valmistumisen jälkeen itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä. (Asetus ammattikorkeakouluopinnoista 1995/256.) Opiskelijan tiedonkäsittely- ja oppimisprosessin tukeminen edellyttää tarpeisiin vastaamista opetussuunnitelmissa. Erilaiset oppimisympäristöt tukevat käytännön taitojen omaksumista, harjoittelua ja syventämistä.

Digitaalisten oppimateriaalien avulla valmiuksia tulevaisuuden työelämän vaatimuksiin

Liukkosen ja Vasaman (2017) opinnäytetyöprosessissa kehitettyjen opetusvideoiden tavoitteena oli tuottaa Lahden ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijoille itseopiskelumateriaalia hermokudoksen toimintahäiriöiden fysioterapiaan. Tuotoksena kehitettiin kolme opetusvideota, jotka muodostavat digitaalisen oppimateriaalikokonaisuuden. Kokonaisuuden tarkoituksena on tukea ja vahvistaa fysioterapian käytännön taitojen osaamista.

Digitalisaatio mahdollistaa ubiikin eli kaikkialla tapahtuvan oppimisen myös manuaalisissa taidoissa. Digitaaliseksi oppimateriaaliksi kehitettävien opetusvideoiden tuottaminen vaati työn tekijöiltä aihealueen teoriatiedon ja perusteiden hallitsemisen lisäksi vahvaa osaamista video- ja editointiprosessista. Näihin taitoihin kuuluu osaamista videoprosessin vaiheistamisesta, käsikirjoittamisesta, toteuttamisesta ja editoinnista. Opetusvideoissa pysäytyskuvat, erillisten puheen ja videoklippien yhteensovittaminen sekä erityistehosteet asettivat haasteita editoinnille. Media-alan osaamista tukevia opintoja voi valita vapaasti valittaviin opintoihin. Opinnäytetyön tekijät hyödynsivät ulkopuolista media-alan osaajaa opetusvideoiden tuottamisessa.

Prosessin aikana tekijät törmäsivät konkreettisesti videointi- ja editointiosaamisen perustaitojen puuttumiseen. Hyvin suunnitellusta käsikirjoituksesta huolimatta opetusvideoiden jälkieditointi ja puutteiden tai lisäysten korjaaminen osoittautui haasteelliseksi. Se edellytti uusintakuvauksia ja lukemattomia editointikertoja. Prosessin monivaiheisuus ja ulkopuolisen media-alan osaajan tietämättömyys aihealuetta kohtaan asettivat haasteita: muutosten tekeminen ilman tekijöiden läsnäoloa johti useisiin turhiin työtunteihin ja virheiden korjaamiseen. Prosessi saatettiin kuitenkin kärsivällisesti loppuun, ja lopullinen tuotos saikin kiitosta sekä toimeksiantajalta että tuotoksen käyttäjäryhmältä.

Mediaosaamisen ja audiovisuaalisen materiaalin hyödyntäminen on lisääntymässä sekä opetuksessa, että työelämässä. Näiden perustaitojen sisällyttäminen opintosuunnitelmaan olisi hyödyllistä osana täydentäviä tai vapaasti valittavia opintoja. Tämä osaaminen olisi opiskelijalle eduksi valmistumisen jälkeen työnhaussa ja työmarkkinoilla – huolimatta siitä, hyödyntääkö opiskelija näitä taitoja opinnäytetyöprosessissaan vai ei.

Lähteet

Finlex. Ammattikorkeakoululaki 351/2003. [Viitattu 18.4.2017] Saatavissa: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20030351

Finlex. Asetus ammattikorkeakouluopinnoista 1995/256. [Viitattu 10.4.2017] Saatavissa: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950256?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=ammattikorkeakoulu

Liukkonen, E. & Vasama, H-R. 2017. Alaraajojen perifeeristen hermojen neurodynaamiset harjoitteet: opetusvideot Lahden ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijoille. [Verkkodokumentti]. AMK-Opinnäytetyö. Lahden ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala. Lahti. [Viitattu 28.4.2017] Saatavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/124942/Liukkonen_Emmi.pdf?sequence=4

Pylkkä, O. Oppimiskäsitykset. Kognitiivinen oppimiskäsitys ja oppimisen ohjaaminen. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. [Viitattu 9.4.2017] Saatavissa: http://oppimateriaalit.jamk.fi/oppimiskasitykset/oppimiskasityksista-oppimisen-ohjaamiseen/kognitiivinen-oppimiskasitys-ja-oppimisen-ohjaaminen/

Kirjoittajat

Henna-Riikka Vasama & Emmi Liukkonen ovat toukokuussa 2017 Lahden ammattikorkeakoulusta sosiaali- ja terveysalalta valmistuvia fysioterapeutteja (AMK).

Annamaija Id-Korhonen toimii Fysioterapian koulutusohjelman (AMK) lehtorina.

Julkaistu 31.5.2017

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *